Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, geldend bij deelname aan de Annendaalloop.

Artikel 1: Definities

     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: de in enig jaar te houden hardloopwedstrijd Annendaalloop.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator. toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: Running Roerdalen.

Artikel 2: Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de voor het betreffende onderdeel door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, worden betalingen op grond van de Overeenkomst niet gerestitueerd.
 6. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden dan wel een vervangende datum vast te stellen. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats als de Deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
 7. Organisator is gerechtigd om de Deelnemer niet op te nemen in de wedstrijdresultaten indien deze niet voldoet aan de afspraken voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van de schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer zich regelmatig sportmedisch te laten keuren.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor het mogelijk gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor promotionele doeleinden.
Tevens wordt de voornaam, achternaam en woonplaats gepubliceerd via www.annendaalloop.nl en deze gegevens worden mogelijk ook getoond middels www.uitslagen.nl en/of www.inschrijven.nl, waarvoor de Deelnemer ook toestemming geeft.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst, middels het inschrijven voor het evenement, toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator, waarna de Organisator dat verzenden zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst, middels het inschrijven voor het evenement, toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam, woonplaats en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de Europese privacywetgeving in deze de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens, ingangsdatum 28 mei 2018).
Artikel 6: Geschillenregeling
Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7: Diskwalificatie

De wedstrijdleiding en/of de medische staf hebben het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

Artikel 8: Opvolgen instructies

Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven (aan-)looproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Artikel 9: Verkeersregels

De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht.

Artikel 10: Chips

De chip voor de tijdsregistratie, die door de Organisator aan de Deelnemer wordt uitgeleend, dient na afloop van het looponderdeel bij de finish te worden ingeleverd. Indien een Deelnemer een wedstrijd niet uitloopt of eventueel besluit om toch niet van start te gaan, dan dient de chip eveneens bij de finish te worden ingeleverd. Het gebruik van eigen chips is niet toegestaan.